42

آسمان با ما بجنگ

از کتاب: راگ هزره ، فصل ولی سازش ، بخش ،
ولی سازش

آی مقربان دوجشمان سیاهت
آی دلم را برده ای با آن نگاهت
آی اگر یکبار شوی با من تو همرا
آی سرو چانم فدای خاک پایت

آسمان با ما بجنگ آسمان با ما بجنگ
دل یارم مثل سنگ
دل من از غصه تنگ
بچه های شهر ما قشنگ قشنگ
دخترهای شهر ما قشنگ قشنگ

الا دوختر قشنگ ودلبر استی
همیشه دلکش و تاج سر استی
به راهت گل بریزم هر شب و روز
میان دختر ها تاج سر استی