42

جینا یها مرنا ینها

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

جینا یهان مرنا یهان، ایسک سیوا جانا کهان
جی چاهء جب همکو آواز دو
هم حین وهین هم تهه جهان
آپنه یحین دونوع جهان
ایسک سیوا جانا کهان

یه مرا گیت جیون سنگیت
کال بی کوی دهریگا
جگ کوو حسنه بهروپیا
روپ بدل پهر آیگا
سورگ یحین نرک یهان
ایسک سیوا جانا کهان

کال خیل مین هوم هوو نه هوو
گردیش مین تاره رهنگ صدا
بهولنگ هوم بهولگ توم
پر هوم تومهار رهنگ صدا
رهنگ یحین آپنه نیشان
ایسک سیوا جانا کهان