42

به گریه گریه تو را، خانه خانه می جویم؛

از کتاب: راگ هزره ، فصل نصرت پارسا ، بخش ،
نصرت پارسا

به گریه گریه تو را، خانه خانه می جویم؛
نشانه های تو را بی نشانه می جویم .
تو را ز هر سری کوه گذشته میبینم؛
تو را ز هر سری راه فسانه می جویم،
نشانه های تو را بی نشانه می جویم .
بهانه یاد عزیزان راه گم شده بود،
بهانه جز تو ندارم، بهانه می جویم؛
نشانه های تو را بی نشانه می جویم.
خدا خدا کنم و از خدا نمیترسم؛
خدا خدا کنم و از خدا نمیترسم،
که ای یگانه تو را، بی یگانه می جویم
نشانه های تو را بی نشانه می جویم،
به گریه گریه تو را ..........!