42

دردم بدره هواي پغمان بدره

از کتاب: راگ هزره ، فصل ناشناس ، بخش ،
ناشناس

دردم بدره هواي پغمان بدره
دسمال نگارشوم که بادم ببره
بادم ببره به سوي يارم ببره
سر در بغلش مانده و خوابم ببره