42

یک لحظه بیا سویم ای دختر صحرایی

از کتاب: راگ هزره ، فصل عزیز غزنوی ، بخش ،
عزیز غزنوی

یک لحظه بیا سویم ای دختر صحرایی
دیوانه مرا بنما با جلوه لیلایی

تا چند گریزانی
از دیده تو پنهانی
از وعده پشیمانی
یکدم به گلستان شو تا باغه بیارایی
یک لحظه بیا سویم ای دختر صحرایی
با جلوه لیلایی