42

خاطر مرا نشکن

از کتاب: راگ هزره ، فصل ژینوس ، بخش ،
ژینوس

شوخ مه لقا بشکن
یار بیوفا بشکن
میروی کجا بشکن
پیش من بیا بشکن
رنگ مدعا بشکن
خاطر مرا….
خاطرمرا نشکن