42

بهار است

از کتاب: راگ هزره ، فصل رامين فضلي ، بخش ،
رامين فضلي

عزیزی من دلت فصلی بهار است
به هر سو بنگری گلها قطار است
به نیمی شب همه در خواب شیرین
بیا اندر کنار دل بیقرار است

بهار است، بهار است بیا فصلی بهار است
بهار است، بهار است بیا فصلی بهار است

مه قربان همو لطف و صفایت
شو (شب) نوروز بیایم روی جایت
بگیر دف و بخوان چند تا دو بیتی
شوم نزدیک ببوسم از لبهایت

بهار است، بهار است بیا فصلی بهار است
بهار است، بهار است بیا فصلی بهار است

عزیزی من دلت فصل بهار است
به هر سو بنگری گلها قطار است
به نیمی شب همه در خواب شیرین
بیا اندر کنار دل بیقرار است
بیا اندر کنار دل بیقرار است
بیا اندر کنار دل بیقرار است