42

برو بخیر برو بخیر

از کتاب: راگ هزره ، فصل راحیل یوسفزی ، بخش ،
راحیل یوسفزی

برو بخیر برو بخیر
زه له خیره زه له خیره