42

الا گل دانه دانه دانه دانه

از کتاب: راگ هزره ، فصل شکیب همدرد ، بخش ،
شکیب همدرد

قسم بر سرزمین خسته ای من الا گل دانه دانه
به این ملکها هنوز عادت ندارم جدایی ها نمانه
الا گل دانه دانه دانه دانه جدایی ها نمانه
که برگردی به خانه
اگر کنده شود از ملک مردم آب و دانه
به شهر خود بسازم از محبت آشیانه

به دنبال کسی دل مانده دلبر الا گل دانه دانه
به نزدی یار جاهل مانده دلبر جدایی ها نمانه
به روی موج دریا پل بسازم الا گل دانه دانه
که در آن سوی ساحل مانده دلبر جدایی ها نمانه
الا گل دانه دانه دانه دانه جدایی ها نمانه
که برگردی به خانه
اگر کنده شود از ملک مردم آب و دانه
به شهر خود بسازم از محبت آشیانه

صدای بی اثر بودم نبودم الا گل دانه دانه
به فکری این سفر بودم نبودم جدایی ها نمانه
به حق ما چی کاری کرده دنیا الا گل دانه دانه
از این کارها خبر بودم نبودم جدایی ها نمانه
الا گل دانه دانه دانه دانه جدایی ها نمانه
که برگردی به خانه
اگر کنده شود از ملک مردم آب و دانه
به شهر خود بسازم از محبت آشیانه