42

نگار نازنين

از کتاب: راگ هزره ، فصل ساربان ، بخش ،
ساربان

ای نگار نازنين يکدم پهلويم نشين
از آن لبان بوسه بده دل مرا غصه مده
ای يار من دلدار من
او – خورشيد تابان من
او – ماه درخشان من
از آن لبان بوسه بده دل مرا غصه مده
ای يار من دلدار من
غنچهء لب را بگشا حرفی بگو بهر دوا
از آن لبان بوسه بده دل مرا غصه مده
ای يار من دلدار من
او – اختر شبهای من
او – مه روی زيبای من
از آن لبان بوسه بده دل مرا غصه مده
ای يار من دلدار من
ای يار من دلدار من