42

عاشق رویت من بستـۀ مویت من

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

عاشق رویت من بستـۀ مویت من
کُشتـۀ خـویـت من ســــروی زیـبــا

روی زیـبــا داری نـــاز و ادا داری
بـه دلـــم جــا داری بـه دلــــم جــا

ای رُخَت همچون روز چشم بر چشمم دوز
ز آتـشش قـلـبـم ســـوز یــار زیـبــا