42

هواى عشق

از کتاب: راگ هزره ، فصل ساحل غفاری ، بخش ،
ساحل غفاری

تو مرا كى توان زياد برى
گاه گاهى اگر زمن شنوى
در صدايم هواى عشق تو است،
ناله هايم نواى عشقء تو است
دلم افسرده از جداهى توست
درد سوغاتء آشناهى توست
به سبب كى كند فغان بلبل
همه از دستء بيوفايى توست
تو مرا كى توان ز ياد برى
گاه گاهى اگر زمن شنوى
دلبرء شوخء لاجوابء منى
آهوهى مستء به كتابء منى
اى گلى سرخء باغ تنهايى
همه تصوير هاى خوابء منى