42

ینمای مه رويت ای مهر گل امشب

از کتاب: راگ هزره ، فصل ساربان ، بخش ،
ساربان

نمای مه رويت ای مهر گل امشب
استاره می افشانم در دامن دل امشب
دل بی تو بجان آيد جان بی تو نياسايد
آن در پس تو بايد اين در بر تو شايد
دم ساز دل و جان ها از من مگسل امشب
عشق است سپهر دل رخسار تو مهر دل
استارهء من بخرام باری به سپهر دل
اين اشک چو پروين را دمباله گسل امشب
باز آی که بنشينيم ما و تو به تنهايی
شيداييم آويزد در دامن زيبايی
گردد ز لب لعل ات پيمانه خجل امشب