42

همه چی تمامی بلی تو

از کتاب: راگ هزره ، فصل ولی حجازی ، بخش ،
ولی حجازی

حتی یک بارم نشده به من دروغ گفته باشی
یا بگویی تنهایت می گذارم دلم را ترسانده باشی
دروغ بلد نیستی بگوبی حرفایت پر از صداقت است
نمی دانی کنار تو چقدر خیالم راحت است
همه چی تمامی بلی تو
عشق و آرزوهایمی بلی تو
دنیا پر خوشبختی میشه
وقتی روبرویمی بلی تو
همه چیز تمامی بلی تو
عشق و آرزابم می بلی تو
دنیا پر خوشبختی میشه
وقتی روبرویمی بلی تو
همه چیز تمامی

سر قرار عشقمان نشده که دیر برسی
همین است که برای من عشقی امیدی نفسی
مهربانیت واقعیه تمام نمیشه خوبیابت
همین است که از ته دل جانم را می گذارم به پایت
همه چی تمامی بلی تو
عشق و آرزوهایمی بلی تو
دنیا پر خوشبختی میشه
وقتی روبرویمی بلی تو
همه چیز تمامی بلی تو
عشق و آرزوهایمی بلی تو
دنیا پر خوشبختی میشه
وقتی روبرویمی بلی تو
همه چیز تمامی

بلی تو
بلی تو
همه چی تمامی بلی تو
عشق و آرزوهایمی بلی تو
دنیا پر خوشبختی میشه
وقتی روبرویمی بلی تو

همه چی تمامی بلی تو
عشق و آرزوهایمی بلی تو
دنیا پر خوشبختی میشه
وقتی روبرویمی بلی تو
همه چیز تمامی بلی تو
عشق و آرزوهایمی بلی تو
دنیا پر خوشبختی میشه
وقتی روبرویمی بلی تو
همه چی تمامی بلی تو