42

ای نگاهت سبزتر از سبزه زاران امید

از کتاب: راگ هزره ، فصل رشاد ظاهر ، بخش ،
رشاد ظاهر

ای نگاهت سبزتر از سبزه زاران امید
با تو خواهم بود من تا روزگاران امید

یار دارد پرسش احوال دورافتادگان
کو فراموشی که گویم نوبت یادم رسید

قاصد شوق از کمین نارسایی ایمن است
ناله ای دارم که در هر جا فرستادم رسید