42

آسمان یارم جانم

راگ هزره بخت زمینه ، ،
بخت زمینه

آسمان یارم جانم آسمان بی توانم آسمان آسمان
راشه راشه یاره راشه زما خواله، یاره، یاره
تاته می ګرانه مدام زاری ده
منظور می سوال کړه دامی خوارې ده
راشه راشه یاره راشه زما خواله یاره یاره
آسمان یارم جانم آسمان بی توانم آسمان آسمان
بهار آمد گلم شوخک بیاری، برای بینی من میخک بیاری
آسمان یارم جانم آسمان بی توانم آسمان آسمان