42

چشم قشنگت به جانم شرر زد

از کتاب: راگ هزره ، فصل يوسف قاسمی ، بخش ،
يوسف قاسمی

چشم قشنگت به جانم شرر زد
یاد لبان تو خاکم به سر زد
ای آرزو دل زار من ای روشنی شب تار من
اوه اوه اوه اوه اوه اوه چشم قشنگت به جانم شرر زد
تا ترا دیده ام نقش تو در دلم
کی خیال تو گردد جدا از برم
چشم قشنگت به جانم شرر زد
یاد لبان تو خاکم به سرد زد
ای آرزو دل زار من ای روشنی شب تار من
اوه اوه اوه اوه اوه اوه چشم قشنگت به جانم شرر زد
تو گل عشق منُ تو امید دلم
من به وصل تو سوزم عزیز دلم
چشم قشنگت به جانم شرر زد
یاد لبان تو خاکم به سرد زد
ای آرزو دل زار من ای روشنی شب تار من
اوه اوه اوه اوه اوه اوه چشم قشنگت به جانم شرر زد
تا ترا دیده ام نقش تو در دلم
کی خیال تو گردد جدا از برم
چشم قشنگت به جانم شرر زد
یاد لبان تو خاکم به سرد زد
ای آرزو دل زار من ای روشنی شب تار من
اوه اوه اوه اوه اوه اوه چشم قشنگت به جانم شرر زد