42

تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم

از کتاب: راگ هزره ، فصل ربیع الله بهزاد ، بخش ،
ربیع الله بهزاد

تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم
تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم
صنما، چه می شتابی؟ که بکُشتی از شتابم
صنما، چه می شتابی؟ که بکُشتی از شتابم
تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم

به سحر تویی صبوحم، به سفر تویی فُتوحم
به سحر تویی صبوحم، به سفر تویی فُتوحم
به بدل تویی بهشتم، به عمل تویی ثوابم
صنما، چه می شتابی؟ که بکُشتی از شتابم
صنما، چه می شتابی؟ که بکُشتی از شتابم
تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم

چه شود اگر زمانی بدهی مرا اَمانی؟
چه شود اگر زمانی بدهی مرا اَمانی؟
که نه سیخ سوزد ای جان نه تبه شود کبابم
صنما، چه می شتابی؟ که بکُشتی از شتابم
صنما، چه می شتابی؟ که بکُشتی از شتابم
تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم