42

نفری جان نفری

از کتاب: راگ هزره ، فصل أجمل مسرور ، بخش ،
أجمل مسرور

نفری جان نفری، نکو نازهای سر سری
سر سری
ای نفری جان نفری، نکو نازهای سر سری
نفری جان نفری، نکو نازهای سر سری
عالم خریدار تو، عاشق گفتار تو
عالم خریدار تو، عاشق گفتار تو
با نگاهی شکاری، دل و جانم میبری
با نگاهی شکاری، دل و جانم میبری
نفری جان نفری، نکو نازهای سر سری

چشمان تو خماری، لبکهایت اناری
چشمان تو خماری، لبکهایت اناری
قربان شوم عدایت، الله تو دخت پری
قربان شوم عدایت، الله تو دخت پری
عالم خریدار تو، عاشق گفتار تو
عالم خریدار تو، عاشق گفتار تو
با نگاهی شکاری، دل و جانم میبری
با نگاهی شکاری، دل و جانم میبری
نفری جان نفری، نکو نازهای سر سری

خرام خرام میروی، به مثل کوک زری
خرام خرام میروی، به مثل کوک زری
از مه میشی نه میشی، میکنم عذر و زاری
از مه میشی نه میشی، میکنم عذر و زاری
عالم خریدار تو، عاشق گفتار تو
عالم خریدار تو، عاشق گفتار تو
با نگاهی شکاری، دل و جانم میبری
با نگاهی شکاری، دل و جانم میبری
نفری جان نفری، نکو نازهای سر سری
نفری جان نفری، نکو نازهای سر سری