42

یکدانه گل دو دانه اناری دانه دانه

از کتاب: راگ هزره ، فصل فرهاد دریا ، بخش ،
فرهاد دریا

یکدانه گل دو دانه اناری دانه دانه

سری پولدن بلامن برکر موسم غلامن
قهری کزنگ جنیمگه ای سنگه صدقه بلامن

یکدانه گل دو دانه اناری دانه دانه

شبرغن کوچه سگه یورم کریب قلدیم
کورما هم بولیدی عشقیده کویب قلدیم