42

پس از این زاری مکن

از کتاب: راگ هزره ، فصل ظاهر هویدا ، بخش ،
ظاهر هویدا

پس از این زاری مکن هوس یاری مکن
تو ای ناکام دل دیوانه
با تو رفتم، بی تو باز آمدم
از سر کوی او، دل دیوانه
پَنهان کردم، در خاکستر غم
آن همه آرزو، دل دیوانه

چه بگویم ای دل با من چه ها کردی
تو مرا با عشق او آشنا کردی
پس از این زاری مکن
هوس یاری مکن
تو ای ناکام، دل دیوانه
به مزار سینه ام
با غم دیرینه ام
بخواب آرام، دل دیوانه
به مزاری سینه ام به غمی دیرینه ام
بخواب آرام دل دیوانه
چی بگویم با من ای دل چی ها کردی
تو مرا با عشق او آشنا کردی
پس از این زاری مکن هوس یاری مکن
بخواب آرام دل دیوانه