42

که دل ودیده کنم فرش سر راه

از کتاب: راگ هزره ، فصل سید عمر ، بخش ،
سید عمر

مدتی شد که ترا من ندیدم سر راه

آخر از خانه برا ماه کم نما

که دل ودیده کنم فرش سر راه

که دل ودیده کنم فرش سر راه

ای پری رو بمن گهی ز روی لطف نظر بکن

ذلیل وخار ودر بدربه سینه آه به دل شرر

که منم کم منم آه به لب سر به سر چشم براه

مدتی شد که ترا من ندیدم سر راه

آخر از خانه برا ماه کم نما

که دل ودیده کنم فرش سر راه