42

هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار

از کتاب: راگ هزره ، فصل آرزو نیکبین ، بخش ،
آرزو نیکبین

هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار
هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار
یارم آید ز سفر خانه مهمان دارم
توت وتلخان دارم توت وتلخان دارم
یارم آید ز سفر خانه مهمان دارم
توت وتلخان دارم توت وتلخان دارم
چی گمت سایه ای بید لاله ای سرخ و سفید
تا بریزم به ره اش به قدو مو و قدمش
گل به دامان دارم گل به دامان دارم
گل به دامان دارم گل به دامان دارم
هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار
هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار
دلکم در انتظار میاید یارم ز دیار
از برای دل من آه برد صبر و قرار
دلکم در انتظار میاید یارم ز دیار
از برای دل من آه برد صبر و قرار
خوش نما زیب و تنم گوهر و مرجان دارم
خوش نما زیب و تنم گوهر و مرجان دارم
جامه ارمان دارم، جامه ارمان دارم
جامه ارمان دارم، جامه ارمان دارم
هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار
هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار
یارم آید ز سفر خانه مهمان دارم
توت وتلخان دارم توت وتلخان دارم
توت خنجان به ثمر گل پروان به ثمر
آورد عطر گلاب نغمه ای چنگ و رباب
توت خنجان به ثمر گل پروان به ثمر
آورد عطر گلاب نغمه ای چنگ و رباب
تا عطارد به دلم یار قدردان دارم
تا عطارد به دلم یار قدردان دارم
راحت جان دارم راحت جان دارم
راحت جان دارم راحت جان دارم
هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار
هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار
یارم آید ز سفر خانه مهمان دارم
توت وتلخان دارم توت وتلخان دارم
یارم آید ز سفر خانه مهمان دارم
توت وتلخان دارم توت وتلخان دارم
چی گمت سایه ای بید لاله ای سرخ و سفید
تا بریزم به ره اش به قدو مو و قدمش
گل به دامان دارم گل به دامان دارم
گل به دامان دارم گل به دامان دارم
هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار
هله یار، هله یار، هله یارم، هله یار