42

آغا چنگ ميزنم

از کتاب: راگ هزره ، فصل ساربان ، بخش ،
ساربان

غم عشقت بيابان پرور ام کرد آغا چنگ می زنم چنگ
هوايت مرغ بی بال و پر ام کرد آغا چنگ می زنم چنگ
بمن گفتی صبوری کن صبوری آغا چنگ می زنم چنگ
صبوری خاک عالم بر سرم کرد آغ چنگ ميزنم چنگ
آغا چنگ می زنم چنگ می زنم چنگ
بر آن موهای شب رنگ
بمن عشقت جنون آموزد آخر آغا چنگ می زنم چنگ
زدنيا ديده ام دوزد آخر آغا چنگ می زنم چنگ
درون سينه ام آتش ميفروز آغا چنگ ميزنم چنگ
در آنجا خانه ات ميسوزد آخر آغا چنگ می زنم چنگ
آغا چنگ ميزنم چنگ ميزنم چنگ
بر آن موهای شب رنگ
سياه چشمان دلم سوی تو آيد آغا چنگ می زنم چنگ
نداند چيز بابوی تو آيد آغا چنگ ميزنم چنگ
مرا با خود برد افتان و خيزان آغا چنگ ميزنم چنگ
برای ديدن روی تو آيد آغا چنگ می زنم چنگ
آغا چنگ ميزنم چنگ ميزنم چنگ
بر آن موهای شب رنگ