42

زما یاری ډیره سخته، لوغړن به شی ته

راگ هزره بخت زمینه ، ،
بخت زمینه

زما یاری ده ډیره سخته، لوغړن به شی ته وای خدا
یاره غمجن به شی ته، مګوره ماته

دا نصیحت به درته وکړم،
خواله را نشی چه دي زیات نشې غمونه وای خدا
یاره غمجن به شی ته مګوره ماته

زما یاری ده ډیره سخته، لوغړن به شی ته وای خدا
یاره غمجن به شی ته، مګوره ماته

سترګی زما بلی ډیوی دی
که درته وګروم لمبه به شی مینه وای خدا
یاره غمجن به شی ته، مګوره ماته

سترګی زما دې ناغه داری ،
دناغه دارو سترګو څوک طاقت لرینه وای خدا
یاره غمجن به شی ته، مګوره ماته
یاره غمجن به شی ته، مګوره ماته
یاره غمجن به شی ته، مګوره ماته