42

فتاد از دست من دل

از کتاب: راگ هزره ، فصل اکبر رامش ، بخش ،
اکبر رامش

فتاد از دست من دل
غم دل باکی گویم
نهادم پای در گل
غم دل باکی گویم

صدایی کاروان ها
بگوشم آید از دور
جدا ماندم ر محمل
غم دل باکی گویم

عجب افسانه دارم
دل دیوانه دارم
بخوانید اهل محفل
غم دل باکی گویم