42

هنوز در پختگی ها خام خامی ای دل ای دل

از کتاب: راگ هزره ، فصل امیر جان صبوری ، بخش ،
امیر جان صبوری

Em G Am Em
هنوز در پختگی ها خام خامی ای دل ای دل
Em G Am Em
تو مثل قصه های ناتمامی ای دل ای دل
Em G Am Em
تو مثل قصه های ناتمامی ای دل ای دل
G F G
یکی از غم میترسد یکی ترسی ندارد
G F G
یکی هر لحظه عاشق یکی عاشق نمیشه
Em G Am Em
بگو آخر تو از این ها کدامی ای دل ای دل
Em G Am Em
بگو آخر تو از این ها کدامی ای دل ای دل
F D G
گهی اینجا گهی آنجا نشستی
Em G F
گهی پایین گهی بالا نشستی
F Am G
گهی اینجا گهی آنجا نشستی
Em Am F
گهی پایین گهی بالا نشستی
Am G Am
دل ای دل غیر کنج سینه ی من
Am G C
نشستی هر کجا بی جا نشستی
Em G Am Em
هنوز در پختگی ها خام خامی ای دل ای دل
Em G Am Em
تو مثل قصه های ناتمامی ای دل ای دل
Em G Am Em
تو مثل قصه های ناتمامی ای دل ای دل
Am G Am
تو باور کن باور کن دل ای دل
Am G F
که راز عاشقی پنهان نمیشه
Am G Am
دل ای دل ما اگر با هم نباشیم
Am G
غم این زندگی آسان نمیشه
Em G Am Em
هنوز در پختگی ها خام خامی ای دل ای دل
Em G Am Em
تو مثل قصه های ناتمامی ای دل ای دل
Em G Am Em
تو مثل قصه های ناتمامی ای دل ای دل
G F G
یکی از غم میترسد یکی ترسی ندارد
G F G
یکی هر لحظه عاشق یکی عاشق نمیشه
Em G Am Em
بگو آخر تو از این ها کدامی ای دل ای دل
Em G Am G
بگو آخر تو از این ها کدامی ای دل ای دل