42

یا مــولا دلم تنگ آمــده

از کتاب: راگ هزره ، فصل نجوا ، بخش ،
نجوا

ای کاش که رنگ اسمان ابی بود
یا مــولا دلم تنگ آمــده شیشه دلم زیر سنگ امده
شب ها هم پاک ومهتابی بود
یا مــولا دلم تنگ آمــده شیشه دلم زیر سنگ امده
ای گاش بجایی گریه کردن هر شب
یا مــولا دلم تنگ آمــده شیشه دلم زیر سنگ امده
تا صبح و دمت نشاط و بی تابی بود
یا مــولا دلم تنگ آمــده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ امده
یا مــولا دلم تنگ آمــده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ امده

ای کاش زمانه پر ز نیرنگ نبود
ای کاش که دل ها هم از سنگ نبود
ای کاش که ادنایی بشر در کف صلح
می بود ودر عالم اینقدر جنگ نبود

یا مــولا دلم تنگ آمــده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ امده
یا مــولا دلم تنگ آمــده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ امده
ای کاش که خسته دل نبودم امروز
در عشق تو من دودل نبودم امروز
هر سنگ جفایی روزگارتلخم
خواهی که شکسته دل نبودم امروز

یا مــولا دلم تنگ آمــده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ امده
یا مــولا دلم تنگ آمــده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ امده