42

عذاب بی وفایی

از کتاب: راگ هزره ، فصل اجمل زهین ، بخش ،
اجمل زهین

تحمل میکنم هرشب عذاب بی وفایی را
تحمل میکنم هرشب عذاب بی وفایی را
گشایم با خیال تو کتاب بی وفایی را
گشایم با خیال تو کتاب بی وفایی را
تحمل میکنم هرشب عذاب بی وفایی را
تحمل میکنم هرشب عذاب بی وفایی را

سوال عشق را پرسیده ام ای مهربان هر گاه
سوال عشق را پرسیده ام ای مهربان هر گاه
شنیدم از زبان تو جواب بی وفایی را
شنیدم از زبان تو جواب بی وفایی را

گشایم با خیال تو کتاب بی وفایی را
تحمل میکنم هرشب عذاب بی وفایی را
تحمل میکنم هرشب عذاب بی وفایی را

روم در کوچه های یادت، ای امید گمگشته
روم در کوچه های یادت، ای امید گمگشته
به آواز اوارم امشب رباب بی وفایی را
به آواز اوارم امشب رباب بی وفایی را

گشایم با خیال تو کتاب بی وفایی را
تحمل میکنم هرشب عذاب بی وفایی را
تحمل میکنم هرشب عذاب بی وفایی را