42

یآلله یآلله

از کتاب: راگ هزره ، فصل آریانا سعید ، بخش ،
آریانا سعید

روز و شب من با می و ساغر
بر نشه ای می مرا تو بنگر
هستم خراب و زار و نالان
یآلله یآلله تو رهنما، یآلله یآلله تو رهنما

روز و شب من با می و ساغر
بر نشه ای می مرا تو بنگر
هستم خراب و زار و نالان
یآلله یآلله تو رهنما، یآلله یآلله تو رهنما

هر دم بنالم یک آشنا نیست
هر دم بنالم یک آشنا نیست
همه جفاکار یک بار وفا نیست
یاد نگارم از من جدا نیست
رحم به حال دلم خدایا
یآلله یآلله تو رهنما، یآلله یآلله تو رهنما

روز و شب من با می و ساغر
بر نشه ای می مرا تو بنگر
هستم خراب و زار و نالان
یآلله یآلله تو رهنما، یآلله یآلله تو رهنما

یار بر من گر چی جفا میکند
یار بر من گر چی جفا میکند
با دیگران و وفا میکند
چون که دلم بند زنجیری اوست
هر چی که گویم ادا میکند
یآلله یآلله تو رهنما، یآلله یآلله تو رهنما

روز و شب من با می و ساغر
بر نشه ای می مرا تو بنگر
هستم خراب و زار و نالان
یآلله یآلله تو رهنما، یآلله یآلله تو رهنما
یآلله یآلله تو رهنما، یآلله یآلله تو رهنما