42

هفت نت سرگردون

از کتاب: راگ هزره ، فصل صفیه نوری ، بخش ،
صفیه نوری

من نشتم خواندم
بادرد های...