42

آمـــدی جـانـــم بـه قربــانــــت

از کتاب: راگ هزره ، فصل ناشناس ، بخش ،
ناشناس

آمـــدی جـانـــم بـه قربــانــــت ولی حـــالا چــــرا
بـــــی‌وفـا حالا که مـن افتاده ‌ام از پـا چرا
عمر ما را مهـلــت امروز و فردای تـو نــیســــت
من که یک امروز مـهـمان تـوام فردا چرا
نـازنـیــنــا مــا به نــاز تــو جــــوانـی داده‌ایـــــم
دیـگر اکنــون با جوانان نـازکـن با ما چرا
در خـــزان هــــــجر گل ای بـلـبـل طـــبع حـــزین
خــامـشی شـرط وفـاداری بود غوغــا چرا
شهــریارا بـی حبیـب خـود نـمـی ‌کــردی سـفــــر
این سفر راه قیامت میروی تنها چــــــــرا