42

یبی نازوکو ُسنم یکدفه سی کو

از کتاب: راگ هزره ، فصل نجیم نیکزاد ، بخش ،
نجیم نیکزاد

یبی نازوکو ُسنم یکدفه سی کو
عجب رندو بلایی بگومال کجاهی
نازوکو نازنین چه دلنوازی
چه شکرلب چه دلکش وتنازی
ببخشندم جهان رضایتم نیست
به نگاهت منم همیشه راضی
نه ده کابل نه پروان وسمنگان
نه بلخ ومیمنه نه دراروزگان
ندیدم دختر زیبا و دلکش
به مثلت در میان قوم افغان