42

آرزویم

از کتاب: راگ هزره ، فصل جاوید سمیر ، بخش ،
جاوید سمیر

تو به قلبم جا گرفتی
آرام آرام جاگرفتی
آرزویم دلخوشیم آشنا من تویی تو
آرزویم دلخوشیم آشنا من تویی تو

عاشقت شدم هرنفس
باتوزندگیم خوش است
دیوانه ات شدم هر نفس
باتوزندگیم خوش است

دیوانه ات شدم هر نفس
باتوزندگیم خوش است