42

هلک می دی لیدلی

راگ هزره نازیه اقبال ، ،
نازیه اقبال

هلک می دی لیدلی
د ګلو نه دی ښکلی

دا ټول د پیښور ښکلی د دی مخ کی ذکات دی

پیرې که آدمزاد دی