شاعر،نویسنده و خبرنگار در مجله هفته،اوج سماع و افرا
Author and journalist at Hafteh magazine ,awje-sama,hefra
(PDF) (HTML)
118
نرگس هاشمی
Nargis Hashimi Karimi

مقاله ها و گزارش های ادبی و فرهنگی


مضمون مجموعه دسته بندی
- زبان شغنانی؛ زبان فراموش شده ی مردم افغانستان اول اول مقاله ها و گزارش های ادبی و فرهنگی ادبیات
Total articles: 1