مدیر مسئول انجمن نوای نیستان
40
حسیب الله فضل
Hasib Fazel

مضمون مجموعه دسته بندی
- ابوزید احمد بلخی است. او خود را هرگز ایرانی نگفته در دری تاریخ
- ابومعشر بلخی است. او خود را هرگز ایرانی نگفته در دری تاریخ
- افغان٬ افغانی و افغانستان در دری ادبیات
- اکبرنامهٔ حمید کشمیری٫ رزمنامهٔ منظوم از جنگ اول افغان و انگلیس در دری شعر
- العالمین قران در دری اعتقادات
- الف های زبان دری در دری دستور زبان
- راگ بیروی در افغانستان در دری موسیقی
- زبان دری و سانسکرت در دری ادبیات
Total articles: 8