40

ابومعشر بلخی است. او خود را هرگز ایرانی نگفته

از کتاب: در دری
24 December 2022