همکار دائمی دانشنامه افغان
31
ویدا سیدکمال
Dr. Weeda Said Kamal