نویسنده، سیاستمدار و پژوهشگر
Writer, Politician and Researcher
109
رضا علوى
Reza Alavi