مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- روز وصل دوستداران یاد باد حیدر سلیم راگ هزره موسیقی
- بتی دارم كه گرد گل ز سنبل سایه بان دارد احسان امان راگ هزره موسیقی
- مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- دلبر برفت و دلشدگان را خبر نكرد هنرمند ناپیدا راگ هزره موسیقی
- چه مستیست ندانم كه رو به ما آورد ناشناس راگ هزره موسیقی
- یارم چو قدح به دست گیرد احمد ولی راگ هزره موسیقی
- كی شعر تر انگیزد خاطر كه حزین باشد احمد ولی راگ هزره موسیقی
- گل بی رخ یار خوش نباشد هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد هنرمند ناپیدا راگ هزره موسیقی
- دانی كه چنگ و عود چه تقریر می‌كنند ناشناس راگ هزره موسیقی
- دست از طلب ندارم تا كام من برآید احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- بیا و كشتی ما در شط شراب انداز اکبر نیکزاد راگ هزره موسیقی
- به عزم توبه سحر گفتم استخاره كنم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- خرم آن روز كز این منزل ویران بروم حیدر سلیم راگ هزره موسیقی
- ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم رحیم جهانی راگ هزره موسیقی
- صبح است ساقیا قدحی پرشراب كن احمد ولی راگ هزره موسیقی
- ای كه با سلسله زلف دراز آمده‌ای استاد ځلاند راگ هزره موسیقی
- سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی احمد ولی راگ هزره موسیقی
- معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- بروید ای حریفان بکشید یار ما را احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540