نویسنده و مؤرخ
Writer and art historian
112
محمد اعظم سیستانی
Mohammad Azam Sistani