ملک الشعرا، نویسنده و مؤلف
Poet laureate, writer and author
(PDF) (HTML)
143
قاری عبدالله
Qari Abdullah

آثار قاری عبدالله