زیستنامه

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ویزن بن بلاش بن شابور طبقه سوم ملوک طوائف تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
هارون یادی از رفته گان زیستنامه متفرقه و انفرادی
هاشم بن عبدمناف اول انبیاء طبقات ناصری (جلد ۱/۲) زیستنامه عبدالحی حبیبی
هرثمه بن اعین باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
هرمز بن بلاش بن شاپور بن اشک طبقه سوم ملوک طوائف تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
هرمز بن شاپور طبقه چهارم ملوک ساسانیان تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
هرمز بن نرسی طبقه چهارم ملوک ساسانیان تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
هرمز بن یزد جرد طبقه چهارم ملوک ساسانیان تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
هرمزبن نوشروان طبقه پنجم ایشان را کاسره گویند تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
همای بنت بهمن بن اسفندیار کیانیان طبقه دوم تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
همدمی پرده نشینان سخنگوی زیستنامه متفرقه و انفرادی
هود النبی علیه السلام اول انبیاء طبقات ناصری (جلد ۱/۲) زیستنامه عبدالحی حبیبی
یاما (یما) افغانستان در پرتو تاریخ زیستنامه علی احمد کهزاد
یحیی یادی از رفته گان زیستنامه متفرقه و انفرادی
یحیی علیه السلام اول انبیاء طبقات ناصری (جلد ۱/۲) زیستنامه عبدالحی حبیبی
یردین مهلائیل اول انبیاء طبقات ناصری (جلد ۱/۲) زیستنامه عبدالحی حبیبی
یزد جرد الاثیم طبقه چهارم ملوک ساسانیان تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
یزد جرد بن بهرام طبقه چهارم ملوک ساسانیان تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
یزد جرد بن شهر یار طبقه پنجم ایشان را کاسره گویند تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
یزید بن المهلب باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) زیستنامه عبدالحی حبیبی
Total articles: 844