زنده گینامه

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ابوحنیفه نعمان بن ثابت کابلی ( امام اعظم ) شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد امیر محمد شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد ببرک وسا شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد پیر زاده هروی گرآورده های مهم زنده گینامه احمدشاه ابدالی
استاد حسین آرمان شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد رحیم بخش شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد غلام حسین شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد غلام دستگیر شیدا شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد فرخ افندی شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد فضل احمد نينواز گرآورده های مهم زنده گینامه احمدشاه ابدالی
استاد قاسم گرآورده های مهم زنده گینامه احمدشاه ابدالی
استاد محمد حسین سرآهنگ شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
استاد محمد علی عطار هروی گرآورده های مهم زنده گینامه احمدشاه ابدالی
بي بي سنګي گرآورده های مهم زنده گینامه احمدشاه ابدالی
پوهاند استاد غلام جیلانی عارض شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
پهلوان معراج الدین شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
جلیل ځلاند گرآورده های مهم زنده گینامه احمدشاه ابدالی
حميد ماشوخيل شرح حال افغانان زنده گینامه حبیب عثمان
حیدرقلی سردار کابلی گرآورده های مهم زنده گینامه احمدشاه ابدالی
داکتر عبدالحکیم طبیبی گرآورده های مهم زنده گینامه احمدشاه ابدالی
Total articles: 37