شاعر و مبارز
Poet and warrior
150
محمد امین ملنگجان
Malang Jan

عنوان زبان دسته بندی
پښتو شعر
پښتو زنده گینامه
Total books: 2