کسب و کار

آدام اسمیت
دری
دفتر بین المللی کار کابل
دری
بصراوى، ميرزا محمد
دری
سید صادق مظهری
پښتو