ورزش

میر عبدالرشید بیغم
دری
وزارت عدلیه
دری
Sayed Murtaza Niazi
English
وحیدالله نعیمی
دری
داکتر جمراد جمشید
دری
صفیه گرما
دری