نقد

دیپلوم انجنیر خلیل الله معروفی
دری
محمد رضا پهلوی
دری
عبدالعلى افضل
دری
ولی احمد نوری
دری
انجنیر خلیل اللة معروفی
دری
کاندیدای اکادیمسین سیستانی
دری