مواد مخدر

پوهنیار داکتر عبدالواحد وثیق
پښتو
ژباړن: داکتر محمد فرید بزگر
پښتو
هووارد ابادینسکی
دری